دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای اتوماتیک بیمارستانی DITEC

مناسب برای استفاده در:

·        اتاق جراحی

·        اتاق رادیولوژی

·        اتاق های ایزوله

·        مراکز توانبخشی

·        مراکز جراحی محدود،پزشکان، دندانپزشکان

·        دیگر بخش ها

·        صنایع داروسازی

·        محیط های ایزوله شده در برابر صدا و اتاقهای ضبط

·        آزمایش های الکترونیکی

·        آزمایشهای آنالیز و تجزیه (دارویی و بخش شیمیایی)

·        جابجایی دربها با لنگه های سنگین و خاص

 


درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک کرکره ای

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک پارکینگی

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

درب اتوماتیک سریع بالارونده

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

دربهای ویژه بیمارستانی

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

درب های محافظ سکو مترو (PSD)

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل

تجهیزات بارگیری و حمل